Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха през ноември 102 проверки на 90 обекта. В рамките на контролa са дадени 37 предписания. За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда  и специалните закони в областта на опазването на околната среда са съставени три акта.

Издадени са пет наказателни постановления, с които са наложени една глоба и четири имуществени санкции в общ размер – 46 000 лв. С имуществена санкция от 2000 лева е наказано дружеството „Интерес 3000”ООД за неизпълнено предписание по Закона за опазване на околната среда. По същия закон и за същото нарушение  с 2000 лева е глобено физическо лице.

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, на „Свиком“АД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. За установено превишение по някои показатели на индивидуалните емисионни ограничения  на  „Биовет“АД е наложена  имуществена санкция от 2000 лв. по Закона за водите.

„Елинор-металс“ ЕООД е наказано с 30 000 лв. по Закона за управление на отпадъците за третиране на отпадъци от черни и цветни метали без разрешително.