За трета поредна година Окръжен съд – Пазарджик, съвместно с Районен съд – Пазарджик, Окръжна и Районна прокуратура – Пазарджик ще проведат Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ сред учениците от гимназия „Иван Аксаков“.

Според направени проучвания сред ученици, инициативата е изключително успешна и полезна, тъй като така те повишават своята степен на познаване и спазване на законите, предизвиква се не само любопитството им, но и гражданската им активност.

Целите на тази програма са:

 • обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България;
 • формиране на правна грамотност и култура;
 • превенция на детското насилие
 • постигане на разбираемо и отворено към обществото и в частност младите хора правосъдие;
 • повишаване на доверието в съдебната власт;
 • реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика.

Срокът за провеждане е определен през учебната 2016/2017 година по предварително утвърден график в рамките на учебната програма.

Първата лекция ще бъде изнесена от окръжния съдия Димитър Бозаджиев и от прокурор Живко Пенев на 9 декември 2016 год. от 12,00 ч. в Зала №1 на Съдебната палата. Те ще представят на младежите професиите съдия, прокурор, следовател и ще ги запознаят със статута на магистратите. Следващите лекции са оформени в следните направления:

 1. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.
 2. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.
 3. Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.
 4. Трафик на хора.
 5. Децата и компютърните престъпления.
 6. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви.

Предвидено е посещение на учениците в „Синята стая“ в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, където ще им  бъдат разяснени съдебните процедури с участието на деца и правата на децата, а социален работник ще им обясни кои са органите, които могат да им предложат подкрепа и защита.

В края на учебната година е предвиден 1 учебен час за обобщаване на наученото  и проверка на получените знания под формата на симулативен съдебен процес, който ще бъде представен от самите ученици.

Планирани са отделно и посещения на младежите на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела (напр. кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди и др.)

При осъществяване на програмата „Отворени съдилища в България“ сме водени от убеждението, че по-доброто познаване на съдебната система ще допринесе до повишаване на общественото доверие в нея. Основната ни задача е повишаване правната култура на младите хора и гарантиране на максимална откритост и прозрачност в работата на съдебната власт в страната ни.

Очакваните резултати са подобряване публичния образ на съдебната власт и създаването на нов, проактивен подход за повишаване доверието на местната общественост.     Крайната цел, която програмата си поставя, е официалното й въвеждане от Министерството на образованието и науката като свободно избираем предмет или като тема от учебното съдържание на „Часа на класа“ в учебните планове на българското училище.

Утвърждаване на добрите практики и налагане като модели на работа на съдебната власт с ученици е важна стъпка за постигане на обществено доверие. Активният диалог с образователните институции ще спомогне за ориентиране на повече кандидат-студенти към сферата на правото и професионалната подготовка на бъдещите юристи.