Със заповед на кмета на община Пазарджик  Тодор Попов е утвърдена система за прием на ученици в първи клас, в населените места с повече от едно училище.

Водещ критерий за осъществяване на приема в първи клас за всяко училище от Община Пазарджик е близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището, съобщи вчера кметът. При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  1. дете с трайни увреждания над 50 %;
  2. дете с двама починали родители;
  3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
  5. близост до местоработата на един от родителите.

Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записването в I-ви клас следва да бъде широко оповестена, непосредствено след издаване на заповедта на училищния директор чрез: поставяне на видно място в училището, публикуване на сайта на училището и по друг подходящ начин.

В срок до 30.03. на съответната  учебна година директорът на всяко училище  утвърждава училищния план-прием за предстоящата учебна година,  след становище на обществения съвет и го публикува на интернет страницата на училището, в това число график на дейностите, необходими документи, критерии за подбор и информира началника на регионалното управление на образованието за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

С оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици се извършва на 06.06. и 07.06. само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. Училищата не следва да приемат оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група, преди записването на първокласниците.

Системата е разработена във връзка с изискванията на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и е в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование. Тя отчита специфика на общинската образователна система и местоположение на училищните сгради.