Със Заповед на областния управител Гинче Караминова за ново обсъждане се връща решение на общински съвет Септември относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие. Нарушени са разпоредбите на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, защото в цитираната разпоредба е регламентирано, че срока за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по кратък от 30 дни. В конкретния случай това не е спазено, защото проекта на правилника е публикуван на 24.11.2016г., решението е прието на 19.12.2016г., – преди изтичането на регламентирания срок. Действително в цитирана разпоредба на чл.26, ал.4 от ЗНА е предвидено и изключение за визирания срок, при изключителни случай той да бъде не по- кратък от 14 дни, но при изричното посочване на причините за това в мотивите, съответно в доклада. Това обаче в настоящия случай съставителят на проекта не е направил, което е видно от направената публикация на проекта на Правилника на интернет страницата на община Септември.

Областният управител връща за ново обсъждане и решението на общински съвет Ракитово, с което като ВиК оператор е определено местното „ВКТВ“ ЕООД гр. Ракитово. Общински съвет Ракитово не е компетентния орган, който може да вземе такова решение, тъй като част от собствеността на ВиК системите на „ВиК Ракитово“ ЕООД е публична държавна собственост и съгласно Закона за водите в този случай управлението на ВиК системите на се осъществява от общинския съвет. В Министерство на регионалното развитие и благоустройството са изготвени и приети списъци с активи на ВиК системи и съоръжения по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите /ЗВ/. Съгласно цитираните списъци, активи публична държавна собственост са включени в баланса на определени общински ВиК оператори. На територията на област Пазарджик със включени в активите съоръжения публична държавна собственост е „ВиК Ракитово“ ЕООД гр. Ракитово, а именно: външен довеждащ водопровод на язовир „Голям Беглик“.

Върнатите за ново обсъждане решения не влизат в сила и следва да се разгледат от общинските съвети на Септември и Ракитово на следващо заседание в законоустановения срок.