ПроИнтЕкс e младо обединение от организации, които работят в тясно неофициално партньорство повече от 6 години. От 2016 г. те търсят външна подкрепа за индивидуалното си развитие, а от 1 ноември 2016 г. вече имат и официална регистрация, като гражданско дружество.

В него членуват осем организации, 5 от които в нискотехнологичния производствен сектор, една фирма се занимава основно с търговска дейност, но по своята същност допълва останалите, една е тясно профилирана консултантска организация и една – неправителствена организация с опит в социалните дейности и лицензиран център за професионално образование.

Това са: ОГИ-ИНВЕСТ ЕООД, ЛЕМ КОМЕРС ЕООД, СТИЙЛИМПЕКС ООД,

МЕТАЛИКА ООД, МЕЧТИ ООД, ПЕТЕВ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД, ПРОЕКТ-СЪРВИЗ ЕООД и Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ“.

Стра­ни­те обе­ди­ня­ват уси­ли­я­та си за ор­га­ни­зи­ра­не и из­вър­ш­ва­не на съв­мес­т­на дей­ност в областта на интериорните и екстериорните решения за сгради чрез прилагане на иновативни подходи в развитието на бизнеса, координиране на проекти, спомагащи развитието на съдружниците и тяхната конкурентоспособност.

ПроИнтЕкс стартира своята дейност паралелно на две взаимно-допълващи се нива.

Първото – предлагането на пакет от външни услуги на национални и международни пазари, обединявайки натрупания до момента професионализъм и опит в сферата на дейност на всяка една от шестте фирми в производствения и търговски сектор. Второто – вътрешни услуги, инициирани от опита  и професионализма на останалите две организации. Целта им е да развият капацитета на всеки един от членовете поотделно и да подкрепят развитието на дружеството като цяло.

Дружеството обединява усилията на съдружниците за динамичното им развитие в съответствие с европейските стандарти и за налагането на български национални традиции в политиката на клъстеризация; подкрепяне на предприемаческата инициатива за създаване на нови продукти, технологии и услуги в областта на интериорните и екстериорните решения за сгради; повишаване квалификацията и преквалификация на специалистите, служителите и мениджърите; сътрудничество на фирмите по въпроси на маркетинга, технологиите, информационното обслужване и рекламата; информационно подпомагане и съдействие за индивидуално или съвместно участие в програми и проекти; организация на кооперирането и сътрудничеството между съдружниците чрез създаване на обща система за координация и управление; реализиране на международно сътрудничество със сродни организации; реализиране на взаимодействие между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане на производственото и технологичното развитие на малки и средни предприятия в сферата на производството на интериорни и екстериорни решения за сгради и прилежащите им части.