Инициатива „Училище за родители” ще стартира в последната седмица на януари Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик.

Целта е превенцията да предхожда появата на проблеми при отглеждането и възпитанието на децата още в най-ранна възраст. Обученията са насочени към родителите, тъй като при работа само с децата, ефектът е временен и непостоянен, а родителят може да осигури по-дългосрочна промяна в поведението. Намерението на инициаторите е институциите и родителите заедно да търсят пътища за преодоляване на трудностите във възпитанието, каквито неминуемо майките и татковците срещат.

„Училище за родители” е насочено към родителите на децата от подготвителните групи. Пилотно то ще стартира в две детски градини – „Юрий Гагарин” и „Валентина Терешкова”. Заниманията ще бъдат водени от обществени възпитатели към МКБППМН два пъти месечно. Инициативата ще завърши с празник за деца и родители, който ще се проведе в края на април.