Актуализирания списък на граждани за настаняване в общински жилища, изготвен съгласно Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета от ОбС през март 2010 година, ще бъде изнесен утре, 20 януари.

1118 лица и семейства са одобрени и включени в него към началото на 2017 година.

През миналата година за настаняване в общински жилища са кандидатствали 56 лица и семейства, от които:

- Одобрени са 42 броя молби;

- Отказани са молбите на 14 броя лица и семейства, които не отговарят на Наредбата;

- Настанени в общински жилища и извадени от картотеката през 2016 г. са 7 бр. лица и семейства.

Списъкът ще бъде сложен на информационно табло в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация.