Общинските съветници на Пазарджик гласуваха промени в разпределението на жилищния фонд на общината, това стана на заседанието в понеделник, а ротациите на апартаментите бяха предложени и представени от шефа на „Жилфонд“ – Иван Стефанов.

Наложителната промяна в разпределението на общинския жилищен фонд, се налага поради подадени молби от граждани, наематели на общински жилища, за закупуване на апартаменти от общинския жилищен фонд, чиито жилища не са в жилищен фонд  „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”. Друго основание е безвъзмездното прехвърляне право на собственост върху недвижими имоти частна държавна собсвеност на Община Пазарджик и поради актуализация на броя общински жилища след извършените продажби.

Съветниците приеха да прехвърлят към жилищният фонд Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”  четири жилища се прехвърлят от жилищен фонд Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, които се намират на следните адреси – ул. „Бузлуджа” №12, ап.29, ет.7, ул. „Гео Милев” №11, ап.16, ет.4, ул. „Преспа” №63, ап.19, ет.7 и ул. „Спартак” №30, ап.34, ет.5. Един брой жилище от фонд Резервни” също се прехвърля към жилищен фонд Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”, той се намира на адрес – ул. „Бузлуджа” №35, ап.21, ет.7.

Жилищният фонд Ведомствени “ пък се увеличи с 2 броя жилища, които  се прехвърлят към него от жилищен фонд Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”. Те се намират на ул. „Димитър Греков” №16 А, ап.17, ет.6 и ул. „Димитър Греков” №56, ап.15, ет.4.

Жилищният фонд Резервен“ да се увеличи с едно жилище, което се прехвърля към него от жилищен  фонд „Ведомствен” и се намира на ул. „Димитър Греков” №56, ап.29, ет.8.

 За периода 01.02.2016 г. – 31.12.2016 г. е извършена продажба на 33  апартамента, на ул. „Антим І”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Вит ІІ”, ул. „Димчо Дебелянов”, ул. „Дунав”, ул. „Завоя на Черна”, ул. „Никола Фурнаджиев”, ул. „Пловдивска”, ул. „Проф. Иван Батаклиев”, ул. „Спартак”, ул. „Рила”, ул. „Преспа”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Свобода”.

Към момента общият брой на общинските жилища е 680, като от тях, 645 са апартаментите, от които 409 са в жилищен фонд  Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 409 бр., в жилищен фонд Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ са 206 бр., в жилищен фонд  Ведомствени “ са 6 бр., в жилищен фонд  Резервни ” – 22 бр., два на брой са апартаментите превърнати  в „Наблюдавано жилище“, по социални програми. Към момента общината разполага и с 35 общински къщи.