Най-младата община на територията на областта – Сърница, ще харчи 3 821 615 лв., според приетият от Общинския съвет бюджета  за 2017 г.

Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 2 065 184  лева, а от трансфер за общини за покриване на  част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори, съгласно ПМС  374 от 22.12.2016 г. се очакват 582 лева. Преходният остатък от 2016 година е в размер на 213 323 лева. Заложените приходи за местни дейности са в размер на 1 542 526 лева.

 

Програмата за капиталови разходи е в размер на 481 801 лева, за зимно поддържане на общинската пътна мрежа са определени 30 000 лева. Читалището в родопския град ще разполага с 14 600 лева. Като второстепенни разпоредители с бюджета по перо образование са посочени СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Сърница, ОУ „Никола Вапцаров” – с. Побит камък, ОУ „Г. С. Раковски – с. Медени поляни.

Гласуваната сума за представилтелни разходи на кмета Неби Бозов е 2400 лева. Община Сърница няма да тегли кредити през 2017 година. Общината има да събира просрочени вземания в размер на 30 000 лева.