Община Сърница ще предоставя право на ползване върху общинските пасбища, мери и ливади, чрез сключване на договор за възмездно ползване със собствениците или ползватели на животновъдни обекти, както и собственици с регистрирани пасищни селскостопански животни  и/или техни сдружения, съобразно броя и видът им, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от определените в чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, решиха общинските съветници в родопския град.

Таксата за ползване на общинските пасбища, мери и на ливадите ще е в размер на 8 лв. на дка за една стопанска година. В договора за право на ползване може да се предвиди увеличаване на таксата с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

Комисия, назначена от кмета на общината Неби Бозов ще определя необходимата за всеки кандидат  площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, като следва да се приспаднат притежаваните или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади. Комисията съставя протокол за разпределение на имотите, като при недостиг на земи в съответното землище се извършва допълнително разпределение в съседни землища, само при наличие на свободни площи.

След определяне необходимата за всеки кандидат площ и таксата за ползване, кметът на Общината ще сключва договор, с минимален срок – 6 стопански години. Тези договори могат да се прекратяват или изменят, освен при общите условия на договорите, така и преди изтичане на срока им – по искане на ползвателя, а при промяна на условията, при които са сключени – задължително се прекратяват, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства /болести, природни бедствия и др./

След разпределение на площите, ако има останали свободни пасбища, мери и ливади се обявяват на търг, на който могат да участват само собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни, като въз основа на търга, се сключват договори за една стопанска година.

Ползватели на животновъдни обекти или собственици с регистрирани пасищни селскостопански животни подават заявление по образец до Кмета на Общината, в която е регистриран животновъдния им обект или пасищни животни, към което прилагат следните документи:

6.1. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие  документ за самоличност на упълномощеното лице;

6.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото  лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

6.3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

6.4. Опис – образец на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани животновъден обект №…., регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

6.5. Декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд ,,Земеделие”, към държавния и общинския поземлен фонд и на земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Пасбищата, мерите и ливадите за които са сключени договорите за право на ползване, не могат да се преотдават или преотстъпват за ползване на трети лица. Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.01.2017г.