Със Заповед на областния управител на Пазарджик Гинче Караминова, от днес е разпоредено на кметовете на общини и управителя на “Напоителни системи” ЕАД-клон Тополница незабавно да осигурят постоянно наблюдение на състоянието на язовирите и нивото на реките на територията на съответната община и непрекъсната връзка с концесионерите и наемателите на язовирите, отдадени на концесия или под наем.

Да бъдат осигурени необходимите свободни обеми в язовирите, чрез контролирано изпускане на водите.  Денонощно дежурство на общинските съвети за сигурност, които да докладват за състоянието на язовирите и нивото на реките на съответната община, като данните от наблюдението ежедневно бъдат изпращани до 09.00 часа  на официалната ел. поща на Областна администрация Пазарджик. При възникване на критична ситуация, незабавно на телефон: (034) 40 00 30.

Поддържане в постоянна готовност силите за реагиране при критични ситуации, като при възникване на бедствена ситуация въведат Общинския план за защита при бедствия в съответната част и незабавно изпратят копие от заповедта до областния управител.
Заповедта на областния управител е публикувана на интернет страницата на областна администрация Пазарджик.