В петъчния ден изтича срокът за подаване на документи за две работни места на територията на община Брацигово. От там са обявили, че търсят старши специалист „Административно обслужване“ за кметство Бяга. Конкурсът е по документи, а от кандидатите се изисква минимум средно специално образование, развитие в професионална област-  икономика, както и компютърна грамотност с владеене на Windows , Word , Excel, Internet.

Необходимите за участие в конкурса документи са: заявление за участие в подбор, автобиография, копие от диплома за завършено образование, свидетелство за съдимост, ксерокопия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата. Документите за участие се представят  в срок до 17.00 часа на 17.02.2017 г., на адрес  село Бяга,  общ. Брацигово, ул. „Дванадесета “ №2 ,   при  Кмета на кметството. Подаването на  заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат  или от писмено упълномощен представител. За резултатите от подбора кандидатите ще бъдат уведомени писмено.

Утре изтича и сръкат за подаване на документи за длъжността „Здравен медиатор“ към община Брацигово. Изискванията към кандидатите са завършено средно образование, принадлежност към местна уязвима етническа общност, познаване на здравните и социални проблеми на общността, владеене на езика на общността, комуникативни умения и добра компютърна грамотност (MS Word, Internet).

Кандидатите трябва да представят – автобиография, мотивационно писмо, сертификати за компютърна грамотност и копие от диплом за завършено средно образование, както и заявление по образец. Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Брацигово, гл.експ.“АОЧР“и от интернет страницата на общината на адрес: www.bratsigovo.bg .

Краен срок за подаване на документи: 17.02.2017 г., те се представят в деловодството на Община Брацигово. Документите ще се приемат до 17.00 ч. 

 •  Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“

  –     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

  –     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

  –     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

  –     Подпомагане при попълване на различни документи;

  – Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;