Повторна проверка по сигнал за намерена мъртва риба в р. Семчин дере локализира източника на отпадъчни води, изтичащи от площадката на „Коловаг”АД в Септември. Предписанието на РИОСВ – Пазарджик да бъде открит източника на изтичането на отпадъчни води от площадката на дружеството е изпълнено. Установено е, че това е стара канализационна тръба, пресичаща площадката, която е срязана и затапена. Изтичането е преустановено. В дерето се изливат чисти води с дебит 2 литра в секунда за оводняване и повишаване концентрацията на разтворения кислород.

Ако анализът на водните проби покаже замърсяване на водното тяло, РИОСВ– Пазарджик ще предприеме съответните административно-наказателни мерки.