В сряда, от 9.30 ч. в Малката заседателна зала на втория етаж на общинската сграда във Велинград, ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. По време на сесията ще бъде решено дали да бъде поет дългосрочен общински дълг, по реда на Закона за общинския дълг, под формата на кредит предназначен за финансиране (покриване) на бъдещи допустими (в т.ч. собствен принос) и недопустими разходи.

Заемът ще бъде отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.