Пазарджик ще бъде домакин на Трета международна среща по проект ”Андрагогика: виртуална среда за обучение за библиотекари“ по програма”Еразъм+”, по който партньор е Регионална библиотека ”Никола Фурнаджиев”-Пазарджик, ще се проведе от 26 до 28 април.

В срещата ще участват представители от  Обществената библиотека „Адомас Микевициус”, Вилнюс, Литва, Научната библиотека на град Йелгава, Латвия, Националната библиотека на Латвия и Асоциация „Съвременни читалища“, София, които заедно с пазарджишката Регионална библиотека са партньори по проекта.

На срещата ще бъдат обобщени резултатите и ефектът от проекта.  Целта на проекта е да се създаде виртуална андрагогика- учебна среда и се проведе обучителен курс, както и  издаването на учебни материали във всички страни партньори на английски език, които да популяризират андрагогиката в международен план.

Чрез обучението си от професионални библиотекари,  те биха могли да общуват помежду си, да споделят своя опит и да търсят партньори по въпросите на андрагогиката. В програмата на срещата са предвидени кратко представяне на всички организации и дейности по проекта, въпроси от Комуникационния план, обсъждане на виртуална среда за обучение и програма и др.