Свещената вечер „ Мирадж“ или Извисение, ще почетат тази нощ мюсюлманите в България, с празнични програми в джамиите, разказаха жители на Сърница.  За да разберем същността и важността на благодатната вечер, ще е необходимо да направим пътешествие във времето и духовно да отидем на гости при техния пратеник Мохаммед, в скръбната за него година 620-621г. „Мирадж“ означава изкачаване по стълба.

В нашата религия Мирадж е събитието, което е станало по волята на Великия Аллах: нашият Пейгамбер Мохаммед /с.а.в./ в една нощ от Месчид-и Акса в Ерусалим /Кудюс/ е издигнат в небесата, където получава прозрения. В тази нощ ни е отредена петкратната молитва намаз, разказват сърничани. Тази нощ се празнува в края на месец Реджеб, който е един от трите свещени за мюсюлманите месеци.

След него следва месецът Шабан, който е предназначен за благодеяния, в превод означава „раздаване и разпръскване“. Свещената за този месец нощ е Берат, в която според поверията се приемат всички молитви отправени към Всевишния. След края на Шабан идва ред на свещения месец Рамазан, когато постенето е задължително.

В тези месеци хората се обръщат към вътрешния си свят и изпълнени със светлината на вярата, размишляват и чувствата и душата им са изпълнени с такива усещания, сякаш са достигнали вечния си живот в Дженнета (Рая) Фирдевс. За тях тези дни и нощи, дори всеки час и минута, преминават в една духовна атмосфера, която ги извисява. Затова и времето в тези свещени месеци се изпълва с духовна пъстрота.

Още за Мирадж

Мирадж означава изкачаване по стълба. В нашата религия Мирадж е събитието, което е станало по волята на Великия Аллах: Нашият Пейгамбер Мохаммед /с.а.в./ за една нощ от Месчид-и Акса в Ерусалим /Кудюс/ е издигнат в небесата, разказаха имами.

През тази нощ Мухаммед /с.а.в./ по волята на Всевишния Аллах и с неговата божествена сила и повеля за кратко време отива от Месчид-и Харам в Мека в Месчид-и Акса в Ерусалим. А оттам извършва възнесението, издигайки се с помощта на ангела Джебраил /а.с./ в безкрайни висоти.

През тази нощ Аллах Теаля е дарил три неща на мюсюлманите:
1. Задължителния петкратен намаз
2.Последните 2 айета от Сура Ал-Бакара (Аменер-расулю)
3.Който е вярващ, ще влезе в Дженнета ако не съдружава нищо с Аллах.

ПЕТДЕСЕТ КРАТНА МОЛИТВА

Предава се от Енес (р.а.):
„Когато Пратеникът (с.а.с.) се възнесе на „Мирадж“, бе му повелена петдесет (50) кратна молитва на ден. След това бе намалена на петкратна.“
После му бе казано:
„О, Мухаммед! Вече е отсъдено при Мен. Тази петкратна молитва (с милостта на твоя Господ ще бъде смятана по десет и) ще се зачита за петдесет кратна молитва!“
(Ал-Бухари, Муслим, ан-Несаи)

***

През този ден бе:

– Прието тевбето на хазрети Адем /а.с./ и той беше опростен;

– Лодката на хз. Нух акустира на планината Джуди;

– Хз. Сюлейман беше дарен с власт, хз. Йонус беше изваден от стомаха на рибата;

– Хз. Якуб се срещна със сина си хз. Юсуф.

***
Аллах казва още в Корана:
когато бе на най-високия хоризонт,
после се приближи и се спусна,
и бе на разстояние два лъка или по-близо.
Тогава Той разкри на Своя раб, каквото разкри
Сърцето му не го излъга за онова, което видя.
Нима ще го оспорвате за онова, което видя?

И отново го видя при друго спускане до лотосовото дърво на крайния предел, (Мухаммед, мир нему, е видял Джибрил в истинския му образ два пъти в началото на откровението и при възнесението до седмото небе, където се намира дървото Лотос (Сидра) отдясно на Божия Трон.) където е Градината на обителта. Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива… И не се отклони погледът [на Мухаммед], и не се откъсна. Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.

(Сура Ан-Наджм : 7-18)
***
Пратеникът на Аллах (с.а.с.) се възнесъл на „Мирадж“ осемнадесет месеца преди преселението (хиджрата) от Мека в Медина, през 27-та вечер от месец Реджеб. В тази честита вечер била заповядана петкратната молитва.
(„Бюйюк Ислям Илмихали“, стр. 104)
***
Какво се прави в нощта Мирадж:

В тази нощ е добре да:
– Се кланя каза намаз
– Да се чете Коран
– Да се прави дуа и покаяние
– Да се дава садака
– Да зарадваме мюсюлманите
– Да се молим за умрелите си.
***
В хадиси предадени от имам Газали:
(Вършенето на добри дела в нощта на Исра и Мирадж, наградата е за сто години.)
[İ.Gazali]

(На 27-я ден от Реджеб, който държи оруч, наградата му е за 60 години оруч) [İ.Gazali]

Според други предания, в тази е нощ се кланя 12 реката Хаджет намаз.На всеки рекат се чете 1 Фатиха и 10 Ихлас,на всеки 2 реката се дава селам.
След намаза се чете
4 пъти – Фатиха
100 пъти: „Sübhanallahi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l-azîm.“
100 пъти – Истигфар“Естагфируллах“
100 пъти – Салават
На следващия ден добре е да се държи оруч.