Бързината и количеството на гледаните от Окръжен съд – Пазарджик дела са се увеличили през изминалата 2016 г. , съобщи председателят Елеонора Серафимова в своя отчетен доклад.

През отчетната 2016 г. бяха назначени с решение на ВСС съдията Надежда Дзивкова, съдията Венцислав Петров и младши съдиите Татарева и Ненова. В Търговско отделение бяха командировани съдиите Вълчева и Попова, а във Въззивно гражданско отделение – съдията Илинова.

Съдия Катя Пенчева след успешно представяне на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в Апелативен съд-Пловдив, с решение на ВСС с протокол № 17/07.04.2016 г. бе назначена в същия съд.

През 2016 г. както и в предходните три години няма съдии с наложени дисциплинарни наказания, съответно не е прилаган чл.327 от ЗСВ.

През отчетната 2016 г. Комисията по професионална етика е била сезирана веднъж по сигнал на съдия от Окръжен съд-Пазарджик. Преписката е изпратена по компетентност на горестоящия съд, а именно Апелативен съд-Пловдив за становище, съгл. Правилата за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.

През 2016 г. Комисията е изготвяла становища във връзка с атестацията на съдиите от Пазарджишкия окръжен съд.

През 2016 г. по предложение на административния ръководител е проведено периодично атестиране, съгл. чл. 196 от ЗСВ на следните съдии: Ивета Парпулова, Красимир Ненчев, Ирина Джунева, Борислав Илиева, Коста Стоянов, Димитър Бозаджиев.

Всички атестирани са получили комплексна оценка „Много добра“.

В Окръжен съд-Пазарджик  са обособени  две колегии – Наказателна и Гражданска. Гражданска колегия се състои от две отделения – Въззивно гражданско и Търговско.

През отчетният период ръководител на Наказателна колегия е съдия Александър Александров – Заместник-административен ръководител-заместник-председател на съда. Освен него в отделението работят и съдиите Георги Веселинов, Ивета Парпулова, Ирина Джунева, Коста  Стоянов, Кристина Пунтева и младши съдия.

 Считано от 01.01.2016 г. за регулиране натовареността на съдиите от отделните колегии със заповед на Административния ръководител-председател на съда са сформирани 2 въззивни наказателни състава:

І-ви състав: Александър Александров, Ивета Парпулова, Коста Стоянов.

ІІ-ри състав: Георги Веселинов, Ирина Джунева, Кристина Пунтева и младши съдия.

  През 2016 г. ръководител на Въззивно гражданско отделение е съдия Елеонора Серафимова – Административен ръководител-председател на ОС-Пазарджик.

Със заповед № 644/2014 г. на Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, считано от 01.01.2015 г.  са сформирани 2 въззивни граждански състава.

І-ви въззивен граждански състав: Минка Трънджиева, Венцислав Маратилов, Димитър Бозаджиев.

ІІ-ри въззивен граждански състав – Албена Палова, Борислав Илиев, Мариана Димитрова.

Със заповед № 130/16.03.2016 г. е сформиран III-ти въззивен граждански състав: Красимир Ненчев, Надежда Дзивкова-Рашкова и командирован съдия Иванка Илинова. Считано от 06.07.2016 г. съставът се попълва от назначен младши съдия, с оглед прекратяване командироването на съдия Илинова.

Ръководител на търговско отделение е съдия Илиана Димитрова-Васева Заместник административен ръководител-заместник председател на съда.

Съдиите работили в Търговско отделение през 2016 г. са – Елеонора Серафимова, Илияна Димитрова-Васева, Катя Пенчева (до 01.04.2016 г.), Красимир Ненчев (до 16.03.2016 г.), Цветанка Вълчева – командирован съдия и Николинка Попова – командирован съдия (от 01.04.2016 г.).

През 2016 г. е продължила добрата практика да се изискват ежемесечни справки за движението на делата както в ОС-Пазарджик, така и в районните съдилища, което позволява на Председателя на ОС и съответните председатели на районните съдилища да са в течение на натовареността на съдиите, за бързината при решаване на делата и срочността за изготвяне на съдебните актове.

Съгласно Заповеди №572/2016 г.  на Председателя на ОС-Пазарджик, се извърши проверка на работата в районните съдилища при Пазарджишкия съдебен район за второто полугодие на 2015 г. и първото на 2016 г. Проверката обхваща организацията на дейността на съдилищата, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания. Резултатите от проверките бяха обсъдени на Общо събрание на съдиите в присъствието на всички председатели на РС. При тях не бяха констатирани сериозни пропуски в дейността на районните съдилища.

Беше акцентирано върху отделни пропуски в работата при администрирането на делата, при подреждане на книжата по делата, при изготвяне в срок на мотивите към съдебните решения и присъди, както и различна натовареност на отделните съдии. Председателите на четирите съдилища в съдебния окръг се запознаха подробно с направените препоръки на общо събрание на съдиите, съответно набелязаха мерки и предприеха действия по отправените препоръки.

През 2016г. общият брой на постъпилите и образувани в ОС – Пазарджик дела е 2142. С останалите висящи дела от предходната 2015г. общият им брой е 2412. Свършените дела през отчетния период са 2181 броя.

Спрямо предходните три години сравнителният анализ е отразен в следната таблица:

 

Година Постъпили дела Дела за разглеждане Свършени дела
2013 1995 2245 1936
2014 1978 2287 1976
2015 1998 2308 2036
2016 2142 2412 2181

  От анализа на посочените данни е видно, че е налице увеличение в постъплението на делата в сравнение с предходните 3 години, което от своя страна е довело до увеличение броя на разгледаните, но и на свършените дела. Отбелязва се и значително намаляване висящността в края на отчетния период. Последното обстоятелство се дължи от една страна на попълнения съдийски състав, а от друга и на значителните усилия положени от съдиите в тази насока.

Един от съществените индикатори за бързината на правораздаване в съда е приключването на делата в разумни срокове, включително и в тримесечните. В следващата таблица е посочен сравнителен анализ спрямо предходните три години за приключването на делата в инструктивните тримесечни срокове:

 

Година ОБЩО

свършени

ДО 3 МЕС. Решени по същество Прекратени
бр. %
2013 1936 1749 90 1733 203
2014 1976 1745 88 1703 273
2015 2036 1755 86 1730 306
2016 2181 1980 91 1891 290

Анализът на тези данни сочи, че е налице увеличение броя на решените дела в сравнение с предходната 2015г., а и с целия изследван период. Този резултат както отбелязах по-горе е постигнат благодарение на попълнения съдийски щат, както и положените значителни усилия от съдиите в тази насока. Последното се е отразило и при повишаване бързината при разглеждането на делата, която също е най-висока през последните 3 години, а в сравнение с 2015 г. е увеличена с 5%, което безспорно е отличен резултат.