Висшият съдебен съвет одобри средства на стойност 2 560 000 лв. в инвестиционната си програма за 2017-2018г. за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд-Пазарджик, Окръжна прокуратура Пазарджик и Районна прокуратура Пазарджик . През 2017г. е предвидено да бъдат усвоени 850 000 лв. за проектиране и изграждане на нова сграда и 16 000 лв. за строителен надзор и инвеститорски контрол на бъдещата сграда. Остатъкът от 1 694 000 лв. ще бъдат усвоени през 2018г. до построяване на новата съдебна палата.

На същото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет са одобрени и средства по бюджета на Районен съд-Пещера на стойност 276 000 лв., с цел осигуряване на средства за допълване и актуализация на изготвен инвестиционен проект, средства за СМР и средства за строителен, авторски надзор и инвеститорски контрол на СМР на обект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на РС Пещера”.

Припомняме, че след активни действия от страна на г-жа Елеонора Серафимова-административен ръководител-председател на Окръжен съд-Пазарджик, съвместно с административните ръководители на Административен съд-Пазарджик, Районен съд-Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик и Районна прокуратура-Пазарджик с цел осигуряване на нормални условия на труд на органите на съдебната власт в Съдебна палата-Пазарджик и Административен съд-Пазарджик на 29.01.2016г. кметът на гр. Пазарджик, г-н Тодор Попов официално връчи на г-жа Серафимова документ за безвъзмездно учредено право на строеж на нова съдебна палата с решение № 30/26.01.2016г., протокол № 2 на Общински съвет-Пазарджик, в която ще се помещават Административен съд – Пазарджик, Окръжна и Районна прокуратура – Пазарджик.

Изказваме благодарности на Висшия съдебен съвет за разумното приоретизиране на ангажиментите си в контекста на осигуряване нормалното функциониране на пряката дейност на органите на съдебната власт, се казва в прессъобщението от Окръжен съд – Пазарджик.