Приключиха проверките на РИОСВ за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речни легла и прилежащи територии в област Пазарджик. В периода 31 март – 5 май 2017г. експертите извършиха 59 проверки на поречията на реките в 61 населени места на 12-те общини. За наличие на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии са дадени 30 предписания. В резултат на изпълнението им са почистени 117 замърсени с отпадъци участъци на речните легла и прилежащи терени.

По предписания на РИОСВ кметовете на 12-те общини са предприели необходимите действия за почистване на установени замърсявания и мерки за недопускане на нови. В определения  срок – 27 март, общините Батак, Стрелча, Пещера и Брацигово са извършили проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите терени и са организирали почистването им. При последващия контрол  не се констатираха замърсявания в тези общини. На територията на общините Панагюрище и Сърница са установени малки количества отпадъци в речни корита. Почистени са от администрациите след предписания на РИОСВ. При останалите общини – Белово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Ракитово и Септември проверките установиха повече замърсени участъци. Дадените предписания за почистване са изпълнени в рамките на определения срок.

В сравнение с 2016г. РИОСВ-Пазарджик извърши повече проверки, но са установени по-малко случаи на нови замърсявания на вече почистени участъци на речните легла. През последната година се забелязва значително по-добра работа от страна на общините за опазване от замърсявания и почистване на реките на тяхна територия. На много от местата със замърсявания през 2015 г. и 2016 г., тази година такива не са регистрирани. Мерките, предприети от общините за опазване чистотата на речните легла и прилежащи територии, дават добри и трайни резултати.