С П И С Ъ К
на граждани от град Стрелча
за закупуване по минимални цени на дървесина на корен от горските територии, собственост на Община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 293/02.05.2017 г. на Кмета на Община Стрелча, съгласно Протокол от 01.06.2017 г., утвърден от Кмета на Община Стрелча
I. Лица, включително и ненавършилите пълнолетие, получаващи само минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност и наследствена пенсия, неподпомагани по реда на  чл.9 от ППЗСП и по Наредба № РД – 07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление, съгласно представи декларации и решения на ТЕЛК / копия/  :1. Мария Стоянова Нейчева –  Заявление Вх. № С-2158/23.05.2017г.;
2. Стойна Тодорова Петкова – Заявление Вх. № С-2141/23.05.2017г.;
3. Мария Стоянова Иванова – Заявление Вх. № С-2143/23.05.2017г.;
4. Ана Атанасова Деянова – Заявление Вх. № С-2166/25.05.2017г.;
5. Христина Рашкова Кацарова – Заявление вх. № С-2257/30.05.2017 г.

II. Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена трудоспособност от 70 % и над 70%, които не са подпомагани по Наредба № РД -07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление, съгласно представени декларации и решения на ТЕЛК /копия/ :

1. Андон Георгиев Кацаров – Заявление Вх. № С-2120/22.05.2017г.;
2. Нена Иванова Ублекова – Заявление Вх. № С-2115/22.05.2017г.;
3. Динчо Димов Георгиев – Заявление Вх. № С-2145/23.05.2017г.;
4. Стана Йоакимова Димитрова – Заявление Вх. № С-2146/23.05.2017г.;
5. Лушка Делова Стоянова – Заявление Вх. № С-2136/23.05.2017г.;
6. Мария Стоянова Грозева –  Заявление Вх. № С-2139/23.05.2017г.;
7. Генчо Стоянов Генчев – Заявление Вх. № С-2164/25.05.2017г.;
8. Иванка Христова Церова – Заявление Вх. № С-2167/25.05.2017г.;
9. Тодор Филипов Трифонов – Заявление вх. № С-2161/25.05.2017 г.;
10. Тодорка Делова Кръстева – Заявление вх. № 2163/25.05.2017 г. .
11. Цона Иванова Иванова – Заявление Вх. № С-2200/26.05.2017г.;
12. Лучка Георгиева Цвяткова – Заявление Вх. № С-2202/26.05.2017г.;
13. Цвятко Стоянов Цветков – Заявление Вх. № С-2198/26.05.2017г.;
14. Стоян Койчев Кацаров – Заявление Вх. № С-2199/26.05.2017г.;
15. Стоянка Ильова Георгиева – Заявление Вх. № С-2201/26.05.2017г.;
16. Николай Малинов Петков – Заявление Вх. № С-2188/26.05.2017г.;
17. Васил Маринов Вълков – Заявление Вх. № С-2194/26.05.2017г.;
18. Стоян Савов Николов – Заявление Вх. № С-2180/26.05.2017г.;
19. Ивана Вельова Роглекова – Заявление Вх. № С-2204/29.05.2017г.;
20. Йордан Георгиев Йорданов – Заявление Вх. № С-2205/29.05.2017г.;
21.  Теменужка Атанасова Спасова – Заявление Вх. № С-2206/29.05.2017г.;
22. Танчо Костов Танчев – Заявление Вх. № С-2207/29.05.2017г.;
23. Савка Нейчева Цанкова – Заявление Вх. № С-2208/29.05.2017г.;
24. Нена Динчева Стоянова – Заявление Вх. № С-2209/29.05.2017г.;
25.   Георги Енчев Груев – Заявление вх. № С- 2258/30.05.2017 г. ;
26. Мария Койчева Лулчева – Заявление Вх. № С-2210/29.05.2017г.;
27. Иван Марков Иванов – Заявление вх. № 2259/30.05.2017 г. ;
28. Стойка Стоева Гунчева – Заявление вх. № 2261/30.05.2017 г. ;
29. Александър Николов Гуджев – Заявление вх. № 2251/30.05.2017 г. ;

III. Самотно живеещи лица на възраст над 70 г. с доход до 250 лева, с включени добавки, които не са подпомагани по наредба № РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление, съгласно представени декларации :

1. Дана Лазарова Тодорова – Заявление Вх. № С-2179/26.05.2017г.;
2.  Илчо Динчов Кръстев – Заявление вх. № С-2260/30.05.2017 г.

IV. Участници в доброволни формирования и граждани, взели участие в предотвратяване на бедствия, аварии и последствията от същите, по предложение от главния специалист ГЗОМП в Община Стрелча :

1. Димитър Георгиев Георгиев – Заявление Вх. № С-2106/19.05.2017г.;
2. Лазар Димитров Тодоров – Заявление Вх. № С-2105/19.05.2017г.;
3. Рашко Трифонов Рашков – Заявление Вх. № С-2107/19.05.2017г.;
4. Георги Костадинов Белухов – Заявление Вх. № С-2109/19.05.2017г.;
5. Станимир Цветков Цветков – Вх. № С-2110/19.05.2017г.;
6. Спас Стоянов Делов – Заявление Вх. № С-2135/23.05.2017г.