Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 529 души, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст[1] в област Пазарджик е минус 5.8‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 4.3‰, а в селата – минус 8.4‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

Коефициентът на естествен прираст при мъжете е минус 6.2‰, а при жените – минус 5.4‰.

През 2016 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.5‰) и Сливен (-2.4‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.9‰, следвана от областите Монтана (-13.2‰) и Кюстендил (-13.0‰). В седем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2016 година.

Всички общини в област Пазарджик също са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Ракитово (-1.6‰), Сърница (-2.3‰) и Пещера (-3.3‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Лесичово – минус 17.1‰, следвана от общините Белово (-16.4‰) и Стрелча (-14.6‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който за област Пазарджик е минус 1 287 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Прираст в страната

През 2016 г. пет области имат положителен механичен прираст: София (столица) (4.4‰), Варна (2.8‰), Пловдив (2.6‰), Бургас (0.8‰) и Кърджали (0.1‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-11.8‰), Видин (-9.4%) и Враца (-9.0‰).

За област Пазарджик този показател също е отрицателен – минус 4.9‰.

През 2016 г. заселилите се в област Пазарджик са с 375 по-малко в сравнение с 2015 година. Заселилите се в област Пазарджик през 2016 г. са 2 622 души, като от тях 42.5% (1 115) са мъже и 57.5% (1 507) са жени.

През 2016 г. всички общини в областта имат отрицателен механичен прираст.

––

[1] Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението