Протоколи от водни проби взети от каптажа за питейна вода на Сърница сочат, че водата е годна за пиене и няма отклонения от стандартите в България, съобщи кметът Неби Бозов. На 17.05.2017 г. от „ВКТВ“ ЕООД Велинград са предоставили проби от питейна вода от каптаж „Скарата“ – гр. Сърница в измервателна лаборатория „ЕКОЛАБ“ към „ДИАЛ“ ООД, относно изследване на питейната вода за наличие на радиоактивни частици.

След направеното изпитване от страна на лабораторията са изготвени протоколи за извършеното изпитване, от които става ясно, че всички показатели са в рамките на общоприетите референтни стойности и норми и че няма заплахи от радиоктивно замърсяване на питейната вода в Сърница.