Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път.

Това ще става чрез специално разработена електронна административна услуга, която ще бъде достъпна на интернет страницата на институцията от същата дата. По този начин ще бъде облекчена бюрокрацията по процедурата. Обезщетение за безработица получават тези лица, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Освен това обезщетение вземат само регистрираните в Бюро по труда, както и нямат нов трудов договор и нямат право на пенсия.

Достъпът до електронната услуга ще се осъществява чрез използването на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.
Във връзка с промяната в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е утвърден нов образец на заявление. Заедно с него потребителите, избрали електронния вариант на подаване, ще трябва да приложат като прикачен файл и акт за прекратяване на правоотношението. За заявленията, подадени след 30 юни 2017 г., отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж за безработица, тъй като данните за времето след 31.12.2001 г. ще се извличат от информационната система на НОИ.

В новия образец на заявлението безработното лице следва да посочи един от трите възможни начина за получаване на документите, които НОИ издава във връзка с исканото обезщетение. С оглед защита на личните данни получаването им по електронен път на посочен електронен адрес е възможно, само ако лицето притежава квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код. В тези случаи документите се смятат за връчени с изтеглянето им.
Новият образец на заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица е публикувано на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), в рубриката „За потребителя“/ „Формуляри“/ „Формуляри и образци за безработица“.

Варианти за прекратяване на трудов договор

Ако не сте наясно, съществуват два основни варианта за прекратяване на трудов договор извън т.нар. дисциплинарно уволнение – съкращение и напускане по взаимно съгласие. Съответно има и два типа обезщетение за безработица:

1. Обезщетение при съкращаване

2. Обезщетение при напускане по взаимно съгласие.

Основната и най-важна разлика при двата вида е сумата, която ще ви бъде изплатена. При варианта на напускането по взаимно съгласие през тази година (2017) получавате 7,20 лева на ден, което е минималното обезщетение съгласно Закона за държавния бюджет, ИЛИ около 160 лева за месец с 22 работни дни. Това важи и при дисциплинарно уволнение. Припомняме, че Законът за държавния бюджет се приема всяка година т.е. всяка година минималното обезщетение е различно. Ако, обаче, ви съкратят, то имате право на максимално обезщетение, което е равно на 60% от осигурителния ви доход. Сметката се прави върху средния ви осигурителен доход за последните 24 календарни месеца преди месеца, в който прекъсвате работа. За 2017 година максималното обезщетение, което можете да получите, е 1560 лева. Периодът, в който имате право на помощ от НОИ, зависи от осигурителния стаж, като от началото на 2017 година се взема предвид стажът, натрупан само през последните 15 години.

Следователно: ако имате до 3 години стаж, ще получите 4 месеца парично обезщетение. Ако имате от 3 до 6 години стаж – 6 месеца. Ако пък сте натрупали от 6 до 9 години стаж, ще получавате обезщетение цели 8 месеца. При 9 до 12 години стаж ще имате обезщетение за 10 месеца. При стаж над 12 години ще получи 1 година парично обезщетение за безработица. Припомняме, че от началото на 2017-та година хората, които останат без работа, ще получават обезщетение от Националния осигурителен институт за максималния срок от 12 месеца, ако имат стаж от 12 и повече години, вместо досегашните 25 години.