Идеята за тази декларация се зароди спонтанно от колегите и ние, синдикатите, я подкрепихме. Подписана е от целия учителски колектив, в т.ч. и служителите (помощния персонал), съобщи преподавателят в школото Димитър Хаджидимитров. Ето и пълния текст на документа, който е разпратен до всички институции имащи отношение към проблема. Повод за негодуванието на педагогическия екип е информация, че се готви назначението на нов директор, без той да се е явил на конкурс за длъжността.

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

От учителите и служителите в Профилирана математическа гимназия „Константин Величков” – гр. Пазарджик

Уважаеми госпожи и господа,

На 03.04.2017 г. бившият вече директор на ПМГ „К.Величков” – Пазарджик г-н Ангел Велков, подаде оставка и на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ бе освободен със заповед на Началника на РУО – Пазарджик. Считано от 10.04.2017 г., за ВРИД „Директор” на гимназията бе назначена г-жа Радка Спасова, която е дългогодишна учителка по математика и информатика в училището. До настоящия момент г-жа Спасова съвестно и старателно си изпълнява служебните задължения и се ползва с високо доверие от страна на педагогическите специалисти, защото добре познава нормативната база и професионално работи с информационните технологии, стриктно спазвайки законовите изисквания и трудово-правното законодателство. Двата синдиката в училището също споделят горепосоченото мнение, тъй като те са удовлетворени от постигнатите промени във ВПРЗ, които напълно отговарят на синдикалните договорености по реда на КТ и КТД.

Ние, всички долуподписани учители и служители в ПМГ – Пазарджик, сме на категоричната позиция, че нов директор на учебното ни заведение трябва да бъде назначен единствено и само след провеждане на конкурс, съгласно чл.217, ал.5 от ЗПУО, тъй като сме за стриктното спазване и прилагане на закона така, както той изисква от всички нас като педагогически специалисти да го прилагаме и изпълняваме. До съответния конкурс ние не желаем „спускането” на парашутисти, тъй като няма никакво правно и професионално основание за това. Твърдо сме за оставането на г-жа Радка Спасова за съответния период до гореспоменатото събитие.

По този начин ние смятаме, че в ПМГ „К.Величков” ще бъде съхранена една спокойна и творческа атмосфера, в която всички ние качествено да си вършим работата на педагози без стрес и излишни вълнения, тъй като нищо не налага една нова смяна на директора. Всички колеги сме на мнение, че гимназията не заслужава да бъде обект на нечии амбиции по начин, който не прилага стриктно конкурсното начало за подобни социално значими длъжности.