По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2016 г. област Пазарджик се нарежда на 12-о място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 73.8%, Русе – 72.5% и Враца -70.8%, а най-малък в област София – 47.5%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

През 2016 г., 49.2% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Пазарджик използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 9.4 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 20-о място след областите Бургас с 50.9% и Смолян с 50.8%.

Мъжете или жените го ползват повече?

През 2016 г. 49.3% от мъжете и 49.2% от жените в област Пазарджик използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-нисък от средния за страната, съответно с 9.2 и 8.6 процентни пункта.

По-образованите или необразованите?

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Пазарджик през 2016 г. по образование. Докато 88.7% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 19.5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 49.0%.

Къде сме ние?

Резултатите показват, че през 2016 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 23.6% при средно 18.4% за страната. В отделните области този дял варира между 32.7% за област Перник и 1.8% – за област Разград

При ползването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление се наблюдава увеличение от 15.0 процентни пункта в сравнение с предходната година.