Панагюрката Мария Влаева ще бъде проверявана във връзка с декларация, в която Сметната палата е открила несъответствие. Дамата е член на ръководството на ПП“Земеделски народен съюз“ и в редовно подадената си декларация не е посочила дяловете на съпруга си в „Търговия – инвест“ ООД – Панагюрище.

Сметната палата е предала общо 31 души, заемащи висши държавни длъжности, на Националната агенция за приходите (НАП) за проверка или ревизия. За случаите по закон се уведомява и ДАНС.

Въпросните чиновници са подали встъпителни и финални декларации между 14 септември и 31 декември 2016 г., но проверката им е приключила със заключение за несъответствие. Това означава, че са открити разлики между декларираното от тях имущество и откритите от палатата данни в публичните регистри в размер над 10 000 лв.

Проверката на имуществените декларации обхваща, освен задължените лица, и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца.

Сред висшите държавни служители с несъответствие почти няма известни хора. Повечето са представители на сравнително непопулярни партии, а също и чиновници на средно ниво. Единственото по-известно име е това на българския посланик в Белград Радко Влайков, който не е декларирал ½ идеална част от дворно място в София с площ от 735 кв. м. и дялове в „Аспарух турс“ ООД.

Несъответствие е открито и във финансовата декларация е открито при прокурора от районната прокуратура  в Трън Бисерка Милушева. Тя е подала финална декларация през 2016 г., но не е декларирала данни за съпруга си  – притежавани нива с площ от 4,201 дка, в с. Венковец и  нива с площ от 3,800 дка в с. Боерица, общ. Ихтиман.

Четирима заместник-кметове също са с открити несъответствия. Зам.-кметът нан община Силистра Емил Гойчев е подал финална декларация, но без в нея да декларира притежаван лек автомобил „Опел Мерива“.

Зам.-кметът на община Карнобат Жельо Георгиев от своя страна не е декларирал притежавани 1/2 ид.ч. от нива с площ от 4 дка в с. Мъдрино, общ. Карнобат, както и данни за съпругата – притежавани: ниви с обща площ от 32 дка в с. Деветак, общ. Карнобат и ниви с обща площ от 13,676 дка в с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

Милчо Милев, който е зам.-кмет на Приморско е подал финална декларация, но не е декларирал за себе си и съпругата солидарно задължение по инвестиционен кредит в размер на 880 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху два броя курортни, туристически сгради с площи от 630 кв.м. и от 194 кв.м. в гр. Китен, общ. Приморско, собственост на юридичекото лице.

Зам.-председателят на Патентното ведомство Офелия Киркорян-Цонкова е подала встъпителна декларация през 2016 г., но не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в „Пазарни решения“ ЕООД.