Във връзка с получено писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството с Вх. № 04-13-86/18.07.2017г., считано от 18.07.2017г.,  Община Пазарджик преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране.