С настъпването на топлите дни започна интензивна полска работа, масово почистване на земеделски стопанства, дворни места, вилните зони и лозови насъждения. Наблюдава се често палене на открит огън на необезопасени места за изгаряне на суха растителност, отпадъци от груб фураж и други растителни остатъци. Безразборното палене на огньове без да се спазват противопожарните изисквания е основна предпоставка за възникване на пожари, както в обектите от частния и обществения сектор, полски насъждения, така и в горите.

РДПБЗН-Пазарджик напомня, че със заповед на областния управител рег.№ РД-76/05.04.2017 г. е обявен пожароопасния сезон от 10.04.2017 г. до 31.10.2017 г., с която се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии и земеделските земи за област Пазарджик.

В тази връзка РДПБЗН-Пазарджик призовава кметовете на населени места да запознаят населението с установилата се пожарна опасност и с мерките, които следва да спазва всеки гражданин – забрана изгаряне на сухи треви, стърнища и горими отпадъци в земеделски земи и в земи в близост до горския фонд от пастири, пчелари, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

В близост до места със суха растителност да не се хвърлят незагасени цигари и кибритени клечки, включително и от превозни средства, да не се позволява на децата да играят с огън.

Паленето на огньове по поляни и в горите да става само на определените за това места, като същият се загасява при тръгване от мястото.

За периода от 24.07.2017 г. до 30.07.2017 г. дежурните екипи на РДПБЗН – Пазарджик са участвали в гасенето на 28 бр. пожари, като 27 бр. от тях са в сухи треви и храсти и 1 бр. пожар в лозов масив с площ от 100 дка в землището на с. Карабунар, общ. Септември.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност, ще бъдат налагани санкции на виновните лица – по Закона за МВР.

 

При пожар да се уведоми незабавно служба пожарна безопастност и ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО на тел. 112.