Поради високия обществен интерес относно отпадането на резерват „Купена“ от програмата „Човекът и природата“ на Юнеско общински съветници настояват кметът на община Пещера да докладва на следващото заседание на ОбС по казуса. Като основно изискване за запазване на статута всеки български биосферен резерват, включен в Програмата на Юнеско, е наличието на достатъчна по площ преходна зона с населени места в нея, на което изискване община Пещера е отказала да отговори и „Купена“ е заличен от листата на световната мрежа.

На съвременните изисквания са отговорили обаче други български общини и резерватите на тяхна територия са запазили международния си статут. Общинските съветници ще настояват за информация за водената кореспонденция между общината и МОСВ, за мотивите за отказ и защо са останали извън знанието на местната общност. Информация относно строителството на нов завод за производство на ветеринарни медикаменти и хранителни добавки в Пещера, издадените съпътстващи документи и риска за чистотата на атмосферния въздух е другата допълнителна точка, по която се настоява да докладва кметът на общината. Предложението за включване на двете допълнителни точки към дневния ред на заседанието на Общински съвет, което ще се проведе на 31 август, е входирано от групата общинските съветници на БСП.