През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 113.2 хил., от които 63.3 хил. са мъже, а 49.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 10.3%, а спрямо второто тримесечие на 2016 г. – с 3.3% .

Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2017 г. е 51.4% (при 52.2% за страната), съответно 59.3% за мъжете и 44.0% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 9-о място в страната.

През второто тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 110.6 хил., като 61.5 хил. от тях са мъже, а 49.1 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава както в сравнение с първото тримесечие на 2017 г ., така и в сравнение с второто тримесечие на 2016 г., съответно с 10.5% и 3.3%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.7%, съответно 71.4% за мъжете и 59.7% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 6.4 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. – с 3.1 процентни пункта.