Пещера: Общинските училища отварят врати с нови 539 деца в градините и 1667 на чина

Пещера: Общинските училища отварят врати с нови 539 деца в градините и 1667 на чина

 Общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование  в Община Пещера имат готовност за започване на новата учебна 2017/2018 година. Осигурени са необходимите условия за обезпечаване на образователно-възпитателния процес през учебната година. Очакваният общ брой деца, които ще се обучават и възпитават в детските градини през учебната 2017/2018г. е 539, от тях 202 подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Във всички детски градини са извършени необходимите ремонти и подменено обзавеждане,