Старинната къща, която се намира в непосредствена близост до Моста на Лютата и в която в момента се намират ателиетата на художниците Петър Бажлеков и Васил Петров, ще бъде предложена за продажба. В момента общината получава месечен приход в размер на 200 лв. от творците, а всички ремонтни дейности по сградите, които са общо три по кадастрален план, се поемат от общината. Кандидатите да купят сградата са нейните наематели.

На днешното заседание съветниците овластиха кмета на Общината Тодор Попов да проведе процедурите по реда на чл. 2 от „Наредба за възлагането извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”- приета с ПМС №160/19.06.2009 г., за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, както и да подпише съответните договори за възлагането на тези дейности. Съветниците определиха градоначалникът да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализите за правното състояние на обектите за приватизация.