Изграждането на доброволните формирования на територията на област Пазарджик, организирането и провеждането на обучения на доброволците, оборудването им с техника и екипировка, бе темата на днешното заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, свикано от областния управител Стефан Мирев. В Съвета участват ръководители на държавни институции, представители на общини и на неправителствени организации.

На база стандартите за численост, на територията на областта следва да има 250 доброволци. Към края на м. септември, регистрираните доброволци в област Пазарджик са общо 114, което е 45,6% заетост. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за защита при бедствия в общини с население до 20 000 души, задължително се създават доброволни формирования.

На територията на областта това са общините: Лесичово, Батак, Белово, Ракитово, Сърница, Стрелча, Пещера и Брацигово, в които вече има изградени доброволни формирования. 21 са регистрираните доброволци в община Пазарджик, 18 в община Панагюрище. Данните бяха изнесени по време на заседанието на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, от директора на РДПБЗН комисар Иван Панайотов.

В тези общини се извършва и обучението на доброволците от служители на РДПБЗН Пазарджик и ОСБЧК Пазарджик. Основният курс на обучение включва три модула. Първият и вторият модул обхващат специализирани теми свързани с гасене на пожари, използването на лични предпазни средства, използване на техника и други. Третият модул е оказване на първа помощ на пострадали при пожари и бедствия. Обучението завършва с провеждането на теоретичен и практически изпит.

На днешното заседание, членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия определиха и състава на постоянните работни групи в пет направления – земетресения, наводнения, ядрена и радиационна авария и химическа защита, пожари и снегонавявания, епидемии и епизоотии.