Община Брацигово подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ . Кметът на община Брацигово Петко Петков подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект „Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на Детска градина „Слънце“ село Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик.“ Одобрените разходи са за : Ремонтни дейности по сградата на Детска градина “Слънце“ с.Исперихово, Ремонтни дейности по прилежащо пространство и вертикална планировка на Детска градина “Слънце“ с.Исперихово, Доставка и изпълнение на саморазливна каучукова настилка Стойността на отпуснатата финансова помощ е 661 406. 30 лева.

Срокът за завършване на инвестицията е 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансовата помощ.