Община Пазарджик сключи договор за „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително – монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”. Фирмата – изпълнител е „Сигма Строй” ООД, гр. Пазарджик. Стойността на договора е 1 687 702,20лв. с ДДС. Договорът ще стартира поетапно с възлагане на отделните дейности.

Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик” е включен в  Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по договор BG16RFOP001-1.013-0004-С01.