Сдружения на собствениците могат да кандидатстват по проекта ако тяхните многофамилни жилищни сгради отговарят на следните критерии за допустимост:

  • Многофамилни жилищни сгради, чиито собственици са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
  • Сградите следва да са в рамките на строителните граници на град Пазарджик;
  • Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно

предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

  • При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти за всяка блок-секция.

Сградите, които отговарят на условията за допустимост, ще бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия:

  • Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда;
  • Регистрирано e СС за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 – вписване на сдружението в публичния регистър на Община Пазарджик, в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото събрание;
  • С изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“;
  • Има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма за минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо (включително попълване на съответните декларации – Декларации за минимални и държавни помощи -Приложение № 1 към договора между общината и СС, и Декларации от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите -Приложение № 2 към договора между общината и СС, които се прилагат към Заявлението за интерес и финансова помощ (ЗИФП) и стават приложение към договора, който се сключва между общината и СС).

Когато юридически лица-търговци са собственици на самостоятелни обекти в МЖС,  същите се считат за получатели на минимална помощ (помощ “de minimis”).

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти се третират като получатели на минимална помощ (de minimis)  съгласно Закона за държавните помощи.

ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.

•        Има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти – това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС, а  собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец.