Областният управител Стефан Мирев проведе днес извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик. На заседанието присъстваха зам. кметовете на общините Пазарджик, Септември и Лесичово, управителят на ВиК Пазарджик и представител на община Стрелча. Членовете на общото събрание разгледаха и одобриха инвестиционната програма на ВиК Пазарджик за 2017г.

Актуалното разпределение на гласовете между държавата и общините включени в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” Пазарджик, е – държавата представена от областния управител има 35%, като останалите проценти се разпределят между общините съобразно броя на населението. Пазарджик – 51.11, септември – 11.48 и Лесичово – 2.41.

През м. декември тази година приключи процесът на предаване на публичните ВиК активи от ВиК Пазарджик на общините Пазарджик, Лесичово, Септември и на държавата. Съоръженията публична държавна собственост са заведени в баланса на Областна администрация Пазарджик, а съоръженията  публична общинска собственост в балансите на трите общини. С подписване на договора и предаване на публичните ВиК активи на собствениците, приключва един етап от реформата в сектора. Следващите стъпки свързани със стопанисването, поддържането, експлоатацията и развитието на инфраструктурата са съобразно действащите закони и сключения договор между АВиК и ВиК оператора.

На провелото се общ събрание, членовете на Асоциацията по ВиК определиха и представител, който ще участва в предстоящите дискусии между  Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и ВиК Пазарджик.