Общата рамка на бюджета на Община Пазарджик за 2018 г. е в размер на 71 413 235 лв., в т.ч.   –  бюджет за държавни дейности   –  46 383 896 лв., бюджет за дофинансиране на държавни дейности  – 965 000 лв. и бюджет за местни дейности  – 24 064 339 лв., съобщи днес на редовния си брифинг кметът Тодор Попов.

Общо бюджетът за 2018 год. е увеличен с 9 592 466 лв. спрямо първоначалния план на бюджета през 2017 год. –  61 819 769 лв. Държавните дейности за текущата година са увеличени в сравнение с първоначалния бюджет на предходната година със 9 322 765 лв., от които субсидия от държавния бюджет за държавни дейности с 5 164 202 лв. Предвидено е първоначалният бюджет да бъде увеличен със сумата от 4 158 563 лв. взета взаимообразно през предходните години за финансиране на местни дейности.

Бюджета за местни дейности е с 270 701 лв. повече от 2017 год.

Това следва от:

  • Увеличение на собствените приходи – 333 211 лв.
  • Изравнителна субсидия от ЦБ за местни дейности – 2 700 лв.
  • От целева за капиталови разходи – 401 800 лв.
  • Възстановяване на взаимообазно взети от ДД заем (- 4 158 563) лв.
  • Възстановяване на взетия взаимообразно заем по § 78 (-130 000) лв.
  • Намаление на вноската по чл.60 и чл.64 от ЗУО 456 696 лв.
  • Увеличение произтичащо от разсрочено главнично плащане по рефинансирана облигационна емисия – 1 833 591 лв.
  • Увеличена наличност в местните дейности от целеви средства 1 431 266 лв.
  • Непланиран трансфер между бюджети        – 100 000 лв.

От списъка с обектите, които ще се финансират с целеви средства от републиканския бюджет Тодор Попов открои ремонтите на ВиК мрежата, на улици и тротоари, както и предвиденото изграждане на пешеходен мост над река Марица, който ще свързва парк Острова със Зоната на здравето. Бюджетът на община Пазарджик за 2018 година ще бъде подложен на обществено обсъждане в петък, 12 януари, от 11.00 часа в Пленарна зала на общината.