С писмо на областния управител Стефан Мирев до кметовете на общини е възложено да бъде извършена проверка на състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии на 12-те общини в област Пазарджик.

Проверките ще се извършват от съответните Общински комисии по безопасност на движението по пътищата, в срок до 31.01.2018г. Общинските комисии следва да предложат адекватни мерки и срок за привеждане на пешеходните пътеки в стриктно съответствие с изискванията на чл.24 и 25 на Наредба № 2 от 17.01.2011 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

В срок до 5 февруари 2018г., кметовете на общини ще предоставят доклад до областния управител за извършения контрол и съответствието на пешеходните пътеки с нормативните изисквания. Резултатите от проверките и предприетите действия от страна на общините  ще бъдат обсъдени на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата през м. февруари 2018г.

Действията предприети от страна на областния управител са във връзка със стартиралата общонационална проверка на всички пешеходни пътеки, след проведената работна среща на Главния прокурор на Република България, Министъра на вътрешните работи и Министъра на регионалното развитие и благоустройството в края на м. декември 2017г. Поводът за това са зачестилите случаи на пътно-транспортни произшествия. Проверката се възлага от прокуратурата на органите на МВР и на МРРБ и ще приключи до края на месец февруари 2018 г. Обект на проверката ще бъде съответствието на пешеходните пътеки с нормативните изисквания.