Почистване на поречията на реките от дървета и храсти разпореди областният управител Стефан Мирев, това бе оповестено на пресконференция, която се състоя днес в областна администрация.

Почистването на речните участъци се извършва на базата на утвърдена план-програма от РИОСВ и Басейнова дирекция. Програмата се състои от 22 (двадесет и две) обособени позиции, като се работи по 13 (тринадесет) участъка на територията на общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Белово, Брацигово, Стрелча и Лесичово.

Предстои приемането на почистен участък от р. Доспатска в землището на община Сърница.  Качеството на почистените участъци се проверява ежеседмично от комисия с представители на Областна администрация, РДГ Пазарджик, Басейнова дирекция, като проверки извършва и Междуведомствената комисия констатирала необходимостта от почистване на участъците. Възлагането на определените обособени позиции е направено след обявление на официалната страница на Областна администрация, като в него са упоменати необходимите изискуеми документи.

Юридическите лица изпълняват дейности по осигуряване проводимостта на речните корита от Програмата и почистването им от прораснали, паднали и застрашени от падане дървесна растителност, храсти, коренища и клони, създаващи предпоставки за застрашаване живота и имуществото на населението, опазване на изградената общинска и държавна инфраструктура.

Дейностите са извършвани съгласно сключени договори между Областна администрация Пазарджик и юридическите лица. В договора изрично е записано, че фирмите-изпълнители следва да притежават необходимите разрешителни за извършване на посочените дейности.

С писмо изх. № 2400-71-2/06.06.2017г. до кметовете на общини, в които попадат участъците за почистване, е указано да изпълнят задълженията си по маркиране и експедиране на прорасналите, падналите и застрашените от падане дървесни видове, на основание чл. 50, т. 3, чл. 59 от Наредба № 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии, чл. 211, ал. 4 от Закона за горите, във връзка със Заповед № 461/30.05.2017г. на Изпълнителния директор на ИАГ.