Община Сърница съобщава на данъкоплатците, че от 22.01.2018г. ﴾понеделник﴿ могат да заплащат местните си данъци и такси за новата 2018г. Съгласно ЗМДТ физическите и юридически лица, които има постоянен адрес, съответно седалище на територията на Община Сърница, са задължени да декларират притежаваното от тях имущество и да заплащат следните основни местни налози:
• Данък недвижимо имущество;
• Данък върху преводните средства;
• Туристически данък;
• Патентен данък;
• Такса битови отпадъци
Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, местните налози се заплащат в две равни вноски – до 30 юни ﴾първата﴿ и до 31 октомври ﴾втората﴿ за годината, за която се дължат. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.
Местните данъци и такси могат да се заплащат по следните начини:
• В отдел „Местни данъци и такси” към Община Сърница всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа в брой или чрез ПОС терминал;
• По банков път;
• В клоновете на „Български пощи” в цялата страна;
• На касите на EasyPay или онлайн чрез системата ePay.
Община Сърница предоставя на своите жители още една онлайн услуга – електронна проверка на данъчните задължения на официалната интернет страница на общината. За тази услуга е необходимо лицата предварително да заявите в отдел „Местни данъци и такси” към Община Сърница искане за предоставяне на ПИН-код. С него и ЕГН/БУЛСТАТ данъчнозадълженото лице бързо, лесно и удобно може да провери размера на задълженията си, отделните вноски и евентуално натрупаните лихви. Повече подробности може да намерите на интернет страница на общината в раздел „Административни услуги” – МДТ – Проверка на ДЗ към МДГ по ЕГН.
Напомняме на данъкоплатците, че съгласно чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите съобразно разпоредбите на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, като се начисляват за всеки календарен ден от настъпването на падежа на задължението.