Общинският съвет на Пещера прие бюджета на общината.  По отношение на приходите финансовата рамка е в размер на 19 075 157 лв. В тази сума са приходите за делегирани от държавата дейности, които са в размер на 8 815 807. Приходи за местни дейности са в размер на 10 259 350 лв., в т.ч. данъчни приходи в размер на 1 434 000 лв., неданъчни приходи в размер на 1 885 847 лв. и трансфери за местни дейности в размер 1 154 000 лв., обясни общата рамка на бюджета кметът Николай Зайчев.

Целевата субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 241 400 лв. С тези средства ще се финансира проектиране на реконструкции на ВиК мрежи на 7 улици, благоустрояването на публични пространства, ремонт на Общински пазар. Освен това е планирано проектиране на реконструкция на ул. Хан Пресиян/Околовръстен път/, включително изграждане на кръгово кръстовище на кръстовището с републикански път Пещера – Брацигово. Ще се финансира и работен проект за рекултивация на депо за битови отпадъци.

Цялостната програма за капиталовите разходи е в размер на 9 081 772 лв., в т.ч. 6 266 601 лв. по бюджета и 2 815 171лв. по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020 г.

През 2018 г. не се предвижда увеличаване на местните данъци и такси.