В сградата на Министерството на околната среда и водите в четвъртък ще бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта за „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“, съобщи днес на редовния си брифинг кметът на Пазарджик – Тодор Попов.

Проектът е на стойност от близо 20 милиона лева. Инсталация за предварително третиране на отпадъците ще бъде изградена в границите на Алеко Константиново, тя ще има два модула. Първият от тях е за сепариране с капацитет от 43 000 тона. Вторият е за стабилизиране с капацитет от 14 000 т.  На същото място се предвижда и местонахождението на инсталация за компостиране, с капацитет от 8 000 т. и тя ще обслужва всички изброени по-горе общини, без Белово и Септември, където също са предвидени за изграждане инсталации за компостиране. В Септемврийска община инсталацията ще бъде в землището на Варвара, капацитет от 2 598т., а в Беловска община, в землището на Дъбравите с вместимост от 2000 т.

Изграждането на инсталациите ще отнеме две години, а стартът по избора на изпълнител ще бъде през лятото. Към момента имаме договор за  проектиране на съоръженията.

Полагането на подписите ще се извърши официално в присъствието на представители на седемте общини от област Пазарджик, които са бенефициенти по проекта.

 ИНСТАЛАЦИИТЕ В ДЕТАЙЛИ

  1. Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци ще се изгражда в границите на ПИ 000723, с. Алеко Константиново, община Пазарджик, с технология ръчно сортиране и аеробно стабилизиране на органичната фракция.

1.1. модул сепариране: Капацитет до 43 000 т/г – предвижда се хале за технологично оборудване: зона за зареждане, пресяване, ръчно сортиране на рециклируемите материали и материали за оползотворяване за енергия. Предвижда се балиране на отделените леки фракции.

1.2. модул за стабилизиране: Капацитет 14 000 т/г. Стабилизирането на органичната фракция се извършва в полиетиленови реактори, като управлението на процеса е изцяло автоматично. Предвиждат се 9 стартови станции за компостиране.

  1. Инсталация за компостиране – „Ал. Константиново“ – Инсталацията се изгражда в границите на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново. Капацитетът на инсталацията за компостиране на общините Пазарджик, Пещера, Лесичово, Батак и Брацигово е 8 000 т/г. Избрана е технология за компостиране на открито, на редове, с покритие от полупропусклива мембрана, с обръщане с цел аериране на отпадъците в компостните редове.
  2. Инсталация за компостиране на община Септември – Площадката, за изграждане на компостиращата инсталация, е в имот 387010, землище с. Варвара. Избрана технология е компостиране на редове на открито. Капацитет на инсталацията – 2 598 т/г.
  3. Инсталация за компостиране на община Белово – Компостиращата инсталация се предвижда в УПИ II 86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414 и е с капацитет 2000 т/г. Избраната технология е компостиране на открито в редове и принудителна аерация, с покритие полупропусклива мембрана.