До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017 г. над 785 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани по схемите за преходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата на животновъдството и схемата за единно плащане на площ, съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Напомняме, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии.

Припомняме, че от началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2018. В ДФ „Земеделие“ е създадена необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ – КАМПАНИЯ 2017
Схема /мярка Март  2018 Април  2018 Май  2018 Юни  2018
1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30
Схема за преразпределително плащане (СПП) Х
Схема за зелени директни плащания (ЗДП) Х Х
Схеми за обвързано подпомагане – сектор плодове и зеленчуци (СП, СЗ, СЗо и др.) Х Х
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) Х
* Схема за единно плащане на площ (СЕПП) – окончателно плащане Х
Специално плащане за култура – памук Х
Схема за млади земеделски стопани (МЗС) Х
Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС) Х
март април май юни
Схема за преходна национална помощ за тютюн Х
* Агроекология и климат – мярка 10 (ПРСР 2014-2020) Х Х Х Х Х Х Х
* Биологично земеделие – мярка 11 (ПРСР 2014-2020) Х Х Х
Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“ Х
* Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2) окончателно плащане Х
* Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 Х Х Х Х Х Х Х