Община Пазарджик обяви обществена поръчка – открита процедура по ЗОП за изпълнение на „Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето” и Парк-остров „Свобода”, гр. Пазарджик”.

13мост

Предвижда се пешеходният мост да е позициониран перпендикулярно на река Марица и ситуационно да е разположен в права, с дължина 108 м. В южната и северни части на моста се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. Напречното сечение на моста и подходите към него с габарит 6 м., габаритът на пешеходните алеи да е 5 м., a на рампите за инвалиди –  2,5 м.

Чрез премостването на река Марица се цели да се осигури  достъп между Зоната на здравето и Парк остров „Свобода“.

Сроковете за изпълнение на поръчката предвиждат за изготвяне на технически проект – не по-дълъг от 50 календарни дни, а за  изпълнение на строително-монтажните работи – не по-дълъг от 240 календарни дни, считано от датата на подписване за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 1 100 000 лв, без ДДС.