В Конферентна зала „Марица” на Гранд хотел „Хебър” днес се състоя встъпителна пресконференция  за стартиране изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. „Огняново  К“ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът е с продължителност 12 месеца.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 3 368 842.64 лева. Размерът на предоставената от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ безвъзмездна финансова помощ възлиза на стойност 1 496 770.76 лева, от които 1 272 255.15 лева Европейско финансиране и 224 515.61 лева национални средства. Съфинансирането от страна на бенефициера „ОГНЯНОВО К“ АД ще бъде на стойност 1 872 071.88 лева.

Основната цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на „Огняново К” АД чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление, повишаване на капацитета и производителността на предприятието.  Това ще бъде постигнато чрез закупуването на енергоефективно съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи. За реализацията на горепосочените цели дружеството предвижда също така да въведе и сертифицира разработената в рамките на проекта система за енергийно управление по стандарт EN ISO 50001. Това ще позволи на „Огняново К” АД да подобри енергийните си характеристики, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, подобрен контрол и оптимално използване на енергийните ресурси в предприятието.

В резултат от изпълнението на планираните дейности „Огняново К” АД ще може да започне да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда. Въвеждането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN ISO 50001, ще позволи на фирмата да оптимизира използването на енергия, което ще доведе до намаляване и на енерго-потреблението. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на заложените по проекта дейности, фирмата ще повиши значително производствения си капацитет и качеството на продукцията, което ще позволи привличане на нови клиенти и разширяване на дейността.

 ДРУЖЕСТВОТО

„ОГНЯНОВО К“ АД  е най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността. Лидер в бранша  с  два завода, собствени кариери, разположени в непосредствена близост до производството, най-съвременното технологично оборудване, висококвалифициран персонал и отличен мениджърски екип,   автоматизирани и информационно осигурени процеси и процедури, международния опит на фирмата майка в мениджмънта, производството и маркетинга.

Защитата на околната среда взема интегрирано участие във фирмената философия на „ОГНЯНОВО К“ АД. Това означава разумно използване на природните суровини, чист производствен процес, без замърсяване на околната среда и екологични продукти. В двата завода грижите за опазването на околната среда и за рекултивацията на почвата се поставят наравно с високите изисквания към качеството на продукцията.