Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Сърница и Държавен фонд „Земеделие” бе подписан днес, съобщи кметът Неби Бозов. Община Сърница подаде проектното си предложение – „Реконструкция, подобряване и благоустрояване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, през първия обявен прием по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020”.
Стойността на проекта е 1 890 104 лв. С реализирането му ще се подобри физическата среда на 12 улици в град Сърница, осем от които са в „Новия квартал” на града. Строително – монтажните работи ще включват изграждане на основа, направа на насип, полагане на плътен асфалтобетон, полагане на бордюри, поставяне на маркировка и пътни знаци, направа на тротоарна настилка.
Улиците, които са включени в проекта, са: в новия квартал на гр. Сърница: ул. „Валтата”; ул. „Римски път”; ул. „Гарвана”; ул. „Чатъма”; ул. „Лале”; ул. „Одрин”; ул. „Европа”; ул. „Дунав”. В гр. Сърница – ул. „Родопи”, ул. „Пролет”, ул. „Пирин”, ул. „Широка поляна”.