Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, съвместно с Агенция по заетостта /АЗ/, Агенция за социално подпомагане /АСП/, организират информационна кампания, насочена към работодатели – земеделски стопани, и безработни лица, които могат да бъдат наети за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, свързана с обработката на насажденията и прибирането на реколтата.

Срещите ще бъдат проведени по следния график:

  • На 28.05.2018 г. от 16:00 часа : с. Бяга – Кметство
  • На 29.05.2018 г. от 17:00 часа : с. Юнаците – Кметство

Обект на разяснение ще бъдат отношенията, свързани със законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в икономическа дейност „Растениевъдство“, както и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Земеделските стопани и потенциалните наети лица ще бъдат информирани за правата и задълженията си при осъществяване на трудовите правоотношения по силата на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда (т.нар. еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула). Те ще бъдат запознати и с другите видове срочни трудови договори, регламентирани в Кодекса на труда, по силата на които също могат да бъдат наемани работници в отрасъла.

Контролните органи на Инспекцията по труда напомнят, че икономическа дейност „Растениевъдство“ е идентифицирана като високорискова по отношение както на възникването и изпълнението на трудовите правоотношения, така и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. Поради това ИА ГИТ осъществява целогодишен засилен контрол в растениевъдството, с акцент върху законосъобразното наемане на работници с цел превенция на недекларирания труд.