Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди таблица за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП, ИВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, в сила от 01.04.2018 г., съобщиха вчера от там.

Пленумът препрати на Съдийската и на Прокурорската колегии за утвърждаване Класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и на Прокуратурата на Република България. Административните ръководители на органите на съдебната власт ще бъдат уведомени, че необходимите допълнителни средства за актуализирането на трудовите възнаграждения ще бъде извършено служебно чрез корекции по бюджетите им след приключване на деветмесечието на 2018 г.

Според данните от касовия отчет за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г. е реализирана икономия по параграф „Заплати“ в размер на 4,2 млн. лв. При запазване на тази тенденция в годишен аспект се очаква икономия в размер на 8,1 млн. лв., които са достатъчни за актуализирането на заплатите в рамките на бюджета на съдебната власт.

След актуализацията на трудовите възнаграждания, определената основна месечна заплата на младшите магистрати е 2 044 лв, при спазване изискванията на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ. За всички останали магистрати актуализацията в абсолютна сума e в размер на 98 лв. – сумата, с която се актуализират и заплатите на младшите магистрати.