Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписа браншовия Колективен трудов договор с министъра на образованието за следващите две години. Министърът на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев, води ритуала по подписването, а д-р Юлиян Петров подписа за Синдиката поредния колективен договор, съобщи Димитър Хаджидимитров, представител на синдиката за област Пазарджик.

Колективните договори за отрасъл „Образование“ започват от зората на демокрацията –  далечната 1992 година, когато Учителски синдикат „Подкрепа“ с председател Димитър Димов първи подписва Национален колективен трудов договор с министър проф. д-р Николай Василев. На следващата година с Анекс към него се присъединява и НУС към КНСБ. С КТД от 1995 година в палитрата на социалните партньори се включват СБУ към КНСБ с лидер Янка Такева, Съюза на работодателите, представляван от Таньо Стойчев и Сдружението на директорите от средното образование, представлявано от Иван Божков.

Най-очакваната новина в ново подписания КТД е анонсираното от правителството на Бойко Борисов увеличение на учителските заплати с 18%. Това ще се случи не по- късно от 01.01.2019г., но, според обещанията на финансовия министър Владислав Горанов, при възможност на Държавния бюджет увеличението ще стане факт от месец октомври още тази година.

Най-ниските педагогически заплати ще придобият следния вид:

– Учител – 920 лв.;

– Старши учител – 955 лв.;

– Главен учител – 1005 лв.;

– Зам.-директор – 1065 лв.;

– Директор – 1140 лв.

Трудовите възнаграждения на непедагогическите специалности ще бъдат увеличавани, с оглед на синдикалното членство и придобитата квалификация, за длъжностите съответно:

– „помощник-възпитател“, „помощник-готвач“  – не по-малко от  105%  от МРЗ;

– „готвач“, „огняр“, „охранител“ – не-малко от  110% от МРЗ;

– „домакин“, „касиер“, „технически секретар“, „ЗАС“ – не – по-малко от  115% от МРЗ;

– „счетоводител“, „главен счетоводител“ и  „библиотекар“ и други подобни на тях длъжности – не по-малко от 125%  от минималната работна заплата.

МОН и социалните партньори ще осигурят увеличение на ЕРС с 20% за 2019г. и с 20% за 2020г.

10,5 работни заплати при пенсиониране получава учител или директор, а 8,5 РЗ получават непедагогическите специалисти, при отработени 10 години в системата на предучилищното и училищно образование.

Педагозите пък получават вече задължително три допълнителни плащания на знаковите за учителството дати: 24 май, 15 септември и 1 ноември.

Важността на учителската и директорската квалификация е гарантирана с нарастване на 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал. Договорено е включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори и след обсъждане на педагогически съвет, и утвърдени от директора.

Увеличението на допълнителното заплащане с над 30% на професионално квалификационните степени измиват срама от запазените малки разлики между кариерните учителски и директорски длъжности.

Представителното облекло на учителите и директорите е договорено в минимален размер от 430 лева, а сумата за работно облекло на непедагогическите кадри се увеличава на 300 лева.

С настоящия КТД социалните партньори задължават МОН да извърши промени в наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като запази кариерната длъжност „старши учител“ при смяна на образователна институция.

Социалните партньори поемат ангажимента да работят за:

– намаляване на преподавателската норма на учителите;

– намаляване броя на децата и учениците в група и клас за по-добро качество на образованието;

– увеличаване на броя на непедагогическия персонал и подпомагащи учителя педагогически длъжности;

– отстояване авторитета на учителя и недопускане на агресия към учителя и персонал;

– регламентиране и отстояване на права и задължения на ученици и родители.

Социалните партньори се съгласиха, заедно с МОН, да изпълняват стратегия за възпитателните дейности до 2030 година и задължиха МОН да инициира законодателна промяна в ЗПУО, с която да се задължи всеки родител да подписва договор за правата и задълженията  на детето, ученика и семейството.

Социалните партньори задължиха МОН да предложат на общините да приемат стратегия за преминаване на едносменен режим и въвеждане на целодневна организация на образование.